param name="src" value="http://9.mms.blog.xuite.net/9/1/f/6/10283421/blog_543414/dv/67206985/67206985_0.swf" />

我有一個愛人 2013/10/27

 

我有一個愛人,

是繁星中最明亮的晶瑩,

閃爍光束炙燒我的烈焰,

只嘆 ! 是個殘缺的愛人。

 

在迷途的深山峻嶺,

在繁華的都市叢林,

在寂寞的心靈倉庫,

遞送千古不變的情愛光芒。

 

與誰共有破碎的靈魂,

水晶偶像顛覆的哀鳴,

粉身碎骨再一次塑造全身,

愛人沒變,我又得重新開始。

 

又再堅強的坦蕩的清晰明亮,

又再寂寞的惆悵的陪伴星光,

誰在月夜依偎,

有我冰冷的溫暖的,還有風雨淒涼。

 

易 題

 

 
 
 
 
<div align="center">
<div class="article-content-inner"><center>&nbsp;</center><center>&nbsp;<img src="http://i.imgur.com/T9xNH.gif" alt="" border="0" />&nbsp;</center><center>&nbsp;</center>
<table style="width: 500px; height: 600px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="border: 6px ridge #384153;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="border: 2px dashed #000000;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="border: 10px ridge #384153;" border="5" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="border: 3px dashed #ffffff;" border="3" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" bgcolor="#000">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="border: 3px dotted #ffffff;" border="3" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" bgcolor="#000">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#000">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellpadding="5" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<div align="center"><object width="500" height="600" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowscriptaccess" value="never" /><param name="http://9.mms.blog.xuite.net/9/1/f/6/10283421/blog_543414/dv/81107944/81107944_2.swf" /><param name="src" value="http://9.mms.blog.xuite.net/9/1/f/6/10283421/blog_543414/dv/81107944/81107944_2.swf" /><embed width="500" height="600" type="application/x-shockwave-flash" src="http://9.mms.blog.xuite.net/9/1/f/6/10283421/blog_543414/dv/81107944/81107944_2.swf" allowscriptaccess="never" />param name="src" value="http://9.mms.blog.xuite.net/9/1/f/6/10283421/blog_543414/dv/67206985/67206985_0.swf" /&gt;</object></div>
<br />
<div style="text-align: center;"><center>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;">我有一個愛人 2013/10/27</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;">我有一個愛人,</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;">是繁星中最明亮的晶瑩,</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;">閃爍光束炙燒我的烈焰,</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;">只嘆 ! 是個殘缺的愛人。</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;" lang="EN-US">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;">在迷途的深山峻嶺,</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;">在繁華的都市叢林,</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;">在寂寞的心靈倉庫,</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;">遞送千古不變的情愛光芒。</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;" lang="EN-US">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;">與誰共有破碎的靈魂,</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;">水晶偶像顛覆的哀鳴,</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;">粉身碎骨再一次塑造全身,</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;">愛人沒變,我又得重新開始。</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;" lang="EN-US">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;">又再堅強的坦蕩的清晰明亮,</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;">又再寂寞的惆悵的陪伴星光,</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;">誰在月夜依偎,</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;">有我冰冷的溫暖的,還有風雨淒涼。</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;" lang="EN-US">&nbsp;</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #5f497a; font-family: 標楷體; font-size: 14pt;">易 題</span></p>
<object width="1" height="1" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://vlog.xuite.net/vlog/swf/lite.swf?media=MTA4ODE2MTM&amp;ar=1&amp;as=1" /><param name="allowscriptaccess" value="never" /><embed width="1" height="1" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vlog.xuite.net/vlog/swf/lite.swf?media=MTA4ODE2MTM&amp;ar=1&amp;as=1" allowscriptaccess="never" /></object>
<p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p>
</center><center><span style="font-family: 標楷體, dfkai-sb; color: #ffffff; font-size: x-large;">&nbsp;</span></center></div>
<center><object width="500" height="200" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://9.mms.blog.xuite.net/9/1/f/6/10283421/blog_546404/dv/52968304/52968304_8.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="never" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="500" height="200" type="application/x-shockwave-flash" src="http://9.mms.blog.xuite.net/9/1/f/6/10283421/blog_546404/dv/52968304/52968304_8.swf" allowscriptaccess="never" wmode="transparent" /></object>
<div align="right"><a href="http://e314520520.pixnet.net/blog/category/1800683"><span style="font-family: 標楷體; color: #ffffff; font-size: large;">霝兒の框</span></a></div>
<div>&nbsp;</div>
</center></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="msgcontent">
<div class="msgcontent" align=center>
<table border=0 cellSpacing=3 cellPadding=3 background=http://f8.wretch.yimg.com/richjf46/12/1088456378.jpg?FksLDghDdB5W9NbKyQeSS9LUTCbn2AdgDJEAQcdEQH352sRxov._e07OV9W0 bgColor=#88656a
 
 
創作者介紹
創作者 居易 的頭像
居易

居易的部落格

居易 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()